PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian B / Soalan 8

Rajah 12

Rajah 12 menunjukkan struktur ikatan kovalen.

Tandakan (√) pada pernyataan yang betul dan tandakan (X) pada pernyataan yang salah bagi kenyataan di bawah.

a) R ialah elektron bebas - [____]

b) Si ialah Silikon - [____]

c) As ialah Antimoni - [____]

d) Kovalen ialah gabungan atom-atom - [____]

1 comment: