PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian D / Soalan 2


Gambar di atas menunjukkan pelajar melakukan pengujian ke atas pengubah.

Nyatakan:

a. Langkah keselamatan yang perlu diambil dalam melakukan ujian ke atas pengubah.
b. Tujuan ujian keterusan dilakukan kepada pengubah dan apakah alat pengujian yang digunakan?
c. Apakah yang dimaksudkan dengan Pengubah Langkah Naik?
d. Setelah dilakukan ujian ke atas pengubah keputusan seperti rajah di bawah didapati.
e. Penuhkan Jadual 8 dengan menyatakan keadaan pengubah A dan B.

Jadual 8

No comments:

Post a Comment