PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian A / Soalan 15

Rajah 2

Berpandukan gambarajah litar sel dalam Rajah 2, berapakah jumlah voltan keseluruhannya.

Hitungkan jawapan anda.

1 comment: